Qin Na Shaolin Taichi
 • Shaolin Qin Na Di Yi Lu (1° Shaolin)
 • Shaolin Qin Na Di Er Lu (2° Shaolin)
 • Shaolin Qin Na Di San Lu (3° Shaolin si combina con 1°)
 • Shaolin Qin Na Di Si Lu (4° Shaolin si combina con 2°)
 • Taiji Qin Na Di Yi Lu (1° Taiji)
 • Taiji Qin Na Di Er Lu (2° Taiji)
 • Taiji Qin Na Di San Lu (3° del Taiji)
 • Taiji Qin Na Di Si Lu (4° Taiji)
 • Taiji Qin Na Di Wu Lu (5° Taiji)
 • Taiji Qin Na Di Liu Lu (6° Taiji)
 • Taiji Qin Na Di Qi Lu (7° Taiji)
 • Taiji Qin Na Di Ba Lu (8° Taiji)
 • Taiji Qin Na Di Jiu Lu (9° Taiji)
 • Taiji Qin Na Di Shi Lu 10° Taiji)
 • Taiji Qin Na Di Shi Yi Lu 11° Taiji)
 • Taiji Qin Na Di Shi Er Lu (12° Taiji)
 • Taiji Qin Na Di Shi San Lu (13° Taiji)