SHAOLIN CH'UAN CINTURA NERA
1° Chieh: Ying Yung T’ui Fa Ti I Lu / Ti Erh Lu
Po Chi Ti Szu Lu
Po Chi Ti Szu T’ao
Po Chi Ti Wu Lu
Po Chi Ti Wu T’ao
Pang Fa Ti I Lu Ti Erh Lu
Ti Kung Ch’üan (1-10)
Tzu Yu Po Chi
2° Chieh: Ying Yung T’ui Fa Ti San Lu
Po Chi Ti Liu Lu
Po Chi Ti Liu T’ao
Po Chi Ti Ch’i Lu
Po Chi Ti Ch’i T’ao
Kun Fa Ti I Lu Ti Erh Lu
Pang Fa Po Chi Ti I T’ao
Shao Lin Ch’üan Ti Liu Lu
Shao Lin Ch’üan Ti Ch’i Lu
Ch’in Na Ti I Lu
Ch’in Na Ti I T’ao
Tzu Yu Po Chi
3° Chieh: Pa Chi Ch’üan Fa
Ying Yung T’ui Fa Ti Szu Lu
Po Chi Ti Pa Lu
Po Chi Ti Pa T’ao
Po Chi Ti Chiu Lu
Po Chi Ti Chiu T’ao
Tan Tao Ti I Lu Ti Erh Lu
Kun Fa Po Chi Ti I T’ao
Tan Tao T’ui Pang Fa Pang Fa Lu
Tan Tao T’ui Pang Fa Tan Tao Lu
Tan Tao T’ui Pang Fa
Shao Lin Ch’üan Ti Pa Lu
Shao Lin Ch’üan Ti Chiu Lu
Ch’in Na Ti Erh Lu
Ch’in Na Ti Erh T’ao
Tzu Yu Po Chi
4° Chieh: Ying Yung T’ui Fa Ti Wu Lu
Po Chi Ti Shih Lu
Po Chi Ti Shih T’ao
Po Chi Ti Shih I Lu
Po Chi Ti Shih I T’ao
Shuang Kuai Ti I Lu
Shuang Kuai Ti Erh Lu
Shuang Chieh Kun Ti I Lu
Pang Fa T’ui Kun Fa Pang Fa Lu
Pang Fa T’ui Kun Fa Kun Fa Lu
Pang Fa T’ui Kun Fa
Tan Tao T’ui Kun Fa Kun Fa Lu
Tan Tao T’ui Kun Fa Lu Tan Tao Lu
Tan Tao T’ui Kun Fa
Shao Lin Ch’üan Ti Shih Lu
Ch’in Na Ti San Lu Fan Ch’in Na
Ch’in Na Ti San T’ao Fan Ch’in Na
Tzu Yu Po Chi
5° Chieh: Sho Hung Ch’üan
Ying Yung T’ui Fa Ti Liu Lu
Po Chi Ti Shih Erh Lu
Po Chi Ti Shih Erh T’ao
Po Chi Ti Shih San Lu
Po Chi Ti Shih San T’ao
Kuan Tao Ti I Lu
Ch’iang Fa Ti I Lu
Shuang Kuai T’ui Kun Fa Kun Fa Lu
Shuang Kuai T’ui Kun Fa Shuang Kuai Lu
Shuang Kuai T’ui Kun Fa
Shuang Chieh Kun T’ui Pang Fa Pang Fa Lu
Shuang Chieh Kun T’ui Pang Fa Shuang Chieh Kun Lu
Shuang Chieh Kun T’ui Pang Fa
Shuang Chieh Kun T’ui Kun Kun Lu
Shuang Chieh Kun T’ui Kun Shuang Chieh Kun Lu
Shuang Chieh Kun T’ui Kun
Ch’in Na Ti Szu Lu Fan Ch’in Na
Ch’in Na Ti Szu T’ao Fan Ch’in Na
Tzu Yu Po Chi