SHAOLIN CH'UAN CINTURA ORO
6° Chieh: Mei Hua Ch’üan Ti I Lu
Ying Yung T’ui Fa Ti Ch’i Lu
Po Chi Ti Shih Szu Lu
Po Chi Ti Shih Szu T’ao
Po Chi Ti Shih Wu Lu
Po Chi Ti Shih Wu T’ao
Tzu Yu Po Chi
San Chieh Kun Ti I Lu
Kuan Tao T’ui Ch’iang Fa Ch’iang Fa Lu
Kuan Tao T’ui Ch’iang Fa Kuan Tao Lu
Kuan Tao T’ui Ch’iang Fa
Ch’iang Fa T’ui Ch’a Ch’iang Fa Lu
Ch’iang Fa T’ui Ch’a Ch’a Lu
Ch’iang T’ui Ch’a
Shuang Kuai T’ui Tan Tao Tan Tao Lu
Shuang Kuai T’ui Tan Tao Shuang Kuai Lu
Shuang Kuai T’ui Tan Tao
Shuang Tao Ti I Lu
Ch’in Na Ti Wu Lu
Ch’in Na Ti Wu T’ao
7° Chieh: Kung Li Ch’üan Fa
Mei Hua Ch’üan Ti Erh Lu
Ying Yung T’ui Fa Ti Pa Lu
Po Chi Ti Shih Liu Lu
Po Chi Ti Shih Liu T’ao
Po Chi Ti Shih Ch’i Lu
Po Chi Ti Shih Ch’i T’ao
Po Chi Ti Shih Pa Lu
Po Chi Ti Shih Pa T’ao
Tzu Yu Po Chi
Kung Shou T’ui Tan Tao Tan Tao Lu
Kung Shou T’ui Tan Tao Kung Shou Lu
Kung Shou T’ui Tan Tao
Shuang Chieh Kun Ti Erh Lu
San Chieh Kun T’ui Ch’iang Fa Ch’iang Fa Lu
San Chieh Kun T’ui Ch’iang Fa San Chieh Kun Lu
San Chieh Kun T’ui Ch’iang Fa
Kun Fa Ti San Lu
Shuang Tao Ti Erh Lu
Kuan Tao Ti Erh Lu
Ch’in Na Ti Liu Lu
Ch’in Na Ti Liu T’ao
8° Chieh: Mei Hua Kung Li Ch’üan Fa
Mei Hua Ch’üan Ti San Lu
Ying Yung T’ui Fa Ti Chiu Lu
Ying Yung T’ui Fa Ti Shih Lu
Po Chi Ti Shih Chiu Lu
Po Chi Ti Shih Chiu T’ao
Po Chi Ti Erh Shih Lu
Po Chi Ti Erh Shih T’ao
Po Chi Ti Erh Shih I Lu
Po Chi Ti Erh Shih I T’ao
Tzu Yu Po Chi
Shuang Kou Ti I Lu
Shao Lin Chien Fa
Tan Tao Ti San Lu
Tan Tao T’ui Ch’iang Fa Tan Tao Lu
Tan Tao T’ui Ch’iang Fa Ch’iang Fa Lu
Tan Tao T’ui Ch’iang Fa
Tan Tao T’ui Kuan Tao Tan Tao Lu
Tan Tao T’ui Kuan Tao Kuan Tao Lu
Tan Tao T’ui Kuan Tao
Ch’in Na Ti Ch’i Lu Fan Ch’in Na
Ch’in Na Ti Ch’i T’ao Fan Ch’in Na