SHAOLIN CH'UAN CINTURA ROSSA
9° Chieh: Ta Hung Ch’üan
Mei Hua Ch’üan Ti Szu Lu
Hu Ch’üan
Long Ch’üan
He Ch’üan
Ying Yung T’ui Fa Ti Shih I Lu Ti Shih Erh Lu Ti Shih San Lu Ti Shih Szu Lu
Po Chi Ti Erh Shih Erh Lu
Po Chi Ti Erh Shih Erh T’ao
Po Chi Ti Erh Shih San Lu
Po Chi Ti Erh Shih San T’ao
Po Chi Ti Erh Shih Szu Lu
Po Chi Ti Erh Shih Szu T’ao
Tzu Yu Po Chi
Kang Pien Ti I Lu
Pi Shou Ti I Lu
Shao Lin T’ieh Ch’ih Ti I Lu
Shao Lin Chien Fa
Shuang Kuai T’ui Ch’iang Fa Ch’iang Fa Lu
Shuang Kuai T’ui Ch’iang Fa Shuang Kuai Lu
Shuang Kuai T’ui Ch’iang Fa
Shuang Kou T’ui Kun Fa Kun Fa Lu
Shuang Kou T’ui Kun Fa Shuang Kou Lu
Shuang Kou T’ui Kun Fa
Kung Shou T’ui Ch’iang Fa
Kung Shou T’ui Shuang Tao
Kun Fa Ti Szu Lu
Ch’in Na Ti Pa Lu Fan Ch’in Na
Ch’in Na Ti Pa T’ao Fan Ch’in Na
Ch’in Na Ti Chiu Lu
Ch’in Na Ti Chiu T’ao
Pubblicazione di un libro sugli stili esterni
10° Chieh: Tang Lang Ch’üan
Mei Hua Ch’üan Ti Wu Lu
She Ch’üan
Pao Ch’üan
Ying Ch’üan
Ying Yung T’ui Fa Ti Shih Wu Lu Ti Shih Liu Lu Ti Shih Ch’i Lu Ti Shih Pa Lu
Po Chi Ti Erh Shih Wu Lu
Po Chi Ti Erh Shih Wu T’ao
Po Chi Ti Erh Shih Liu Lu
Po Chi Ti Erh Shih Liu T’ao
Po Chi Ti Erh Shih Ch’i Lu
Po Chi Ti Erh Shih Ch’i T’ao
Po Chi Ti Erh Shih Pa Lu
Po Chi Ti Erh Shih Pa T’ao
Po Chi Ti Erh Shih Chiu Lu
Po Chi Ti Erh Shih Chiu T’ao
Po Chi Ti San Shih Lu
Po Chi Ti San Shih T’ao
Po Chi Ti San Shih I Lu
Po Chi Ti San Shih I T’ao
Po Chi Ti San Shih Erh Lu
Po Chi Ti San Shih Erh T’ao
Po Chi Ti San Shih San Lu
Po Chi Ti San Shih San T’ao
Po Chi Ti San Shih Szu Lu
Po Chi Ti San Shih Szu T’ao
Po Chi Ti San Shih Wu Lu
Po Chi Ti San Shih Wu T’ao
Po Chi Ti San Shih Liu Lu
Po Chi Ti San Shih Liu T’ao
Po Chi Ti San Shih Ch’i Lu
Po Chi Ti San Shih Ch’i T’ao
Po Chi Ti San Shih Pa Lu
Po Chi Ti San Shih Pa T’ao
Po Chi Ti San Shih Chiu Lu
Po Chi Ti San Shih Chiu T’ao
Po Chi Ti Szu Shih Lu
Po Chi Ti Szu Shih T’ao
Po Chi Ti Szu Shih I Lu
Po Chi Ti Szu Shih I T’ao
Po Chi Ti Szu Shih Erh Lu
Po Chi Ti Szu Shih Erh T’ao
Po Chi Ti Szu Shih San Lu
Po Chi Ti Szu Shih San T’ao
Po Chi Ti Szu Shih Szu Lu
Po Chi Ti Szu Shih Szu T’ao
Po Chi Ti Szu Shih Wu Lu
Po Chi Ti Szu Shih Wu T’ao
Tzu Yu Po Chi
Kang Pien Ti Erh Lu
Tan Tao Po Chi Ti I T’ao
Tan Tao Po Chi Ti Erh T’ao
Shih Piao Ti I Lu
Pi Shou T’ui Ch’iang Fa
Shao Lin T’ieh Ch’ih Ti Erh Lu
T’ieh Ch’ih T’ui Kun Fa
Shuang Kou T’ui Ch’iang Fa
Kung Shou T’ui Kuan Tao
Kung Shou T’ui Shuang Tao
Kun Fa Ti Wu Lu
Ch’in Na Ti Shih Lu
Ch’in Na Ti Shih T’ao
Ch’in Na Ti Shih I Lu
Ch’in Na Ti Shih I T’ao
Mei Hua Shuang Chien
Yüeh Chia Ch’üan
Ts’ui Pa Hsien Ch’üan