TAICHI CHUAN CINTURA ORO
6° Chieh: Long Shin Pa Kua Chang
Hsing I Wu Hsing Ch’üan Tui Lien Tung Pu
Hsing I Wu Hsing Ch’üan Lien Wua
T’ai Chi Ch’üan Ti Szu Lu Tso Shih
Ta Lü Ti Szu T’ao
Ch’in Na Ti Wu Lu
Ch’in Na Ti Wu T’ao
Ti Kung Ch’üan (1-10)
T’ai Chi Tao Fa
7° Chieh: Liang I Ch’üan
Hsing I Shih Erh Hsing (applicazioni marziali)
Ch’in Na Ti Liu Lu
Ch’in Na Ti Liu T’ao
T’ai Chi Kun Fa
T’ai Chi Tao T’ui T’ai Chi Tao
T’ai Chi T’ieh Ch’ih Fa
San Shou
8° Chieh: Szu Hsiang Ch’üan
Long Shin Pa Kua Chang (applicazioni marziali)
Ch’in Na Ti Ch’i Lu Fan Ch’in Na
Ch’in Na Ti Ch’i T’ao Fan Ch’in Na
T’ai Chi Ch’iang Fa
T’ai Chi Kun T’ui T’ai Chi Kun
T’ai Chi Tao T’ui T’ai Chi Kun
San Shou